Gratis Verzending
OVER €219.83
 

Gebruiksvoorwaarden

Help Center

Gebruiksvoorwaarden


1. VOORWAARDEN te regeren -
Deze voorwaarden vertegenwoordigen de definitieve en volledige instemming van de partijen en geen voorwaarden of bepalingen op enigerlei wijze de bepalingen te wijzigen of te wijzigen verklaarde hierin zal bindend Ons Bedrijf, tenzij schriftelijk en ondertekend en goedgekeurd door een ambtenaar of een andere bevoegde persoon bij Ons Bedrijf. Geen wijziging van een van deze voorwaarden wordt gewijzigd door de zending van goederen Onze onderneming na ontvangst van Kopers bestelling, scheepvaart verzoek of dergelijke vormen met gedrukte voorwaarden aanvulling op of in strijd met de voorwaarden hierin. Indien enige bepaling, clausule of bepaling wordt ongeldig verklaard aan het bezit van een bevoegde rechtbank, zoals aangifte of bedrijf doet geen afbreuk aan de geldigheid van enige andere voorwaarde, clausule of bepaling hierin opgenomen.

2. Aanvaarding van opdrachten -
Alle bestellingen zijn onderworpen aan schriftelijke prijscontrole door bevoegd Ons Bedrijf personeel, tenzij schriftelijk aangewezen te stevig zijn voor een bepaalde periode. Verzending van goederen zonder schriftelijke prijs verificatie vormt geen aanvaarding van de prijs die in de volgorde.

3. VERVANGING -
Ons bedrijf behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, om een ​​alternatief product van de plaats als soort, kwaliteit en functie. Indien de koper niet zal accepteren een vervanger, moet de koper specifiek verklaren dat er geen vervanging is toegestaan ​​wanneer de koper vraagt ​​om een ​​offerte, indien deze offerteaanvraag wordt gedaan, of, indien er geen verzoek om een ​​offerte werd gemaakt, bij het plaatsen van een bestelling bij de Ons Bedrijf.

4. PRIJS -
genoemde prijzen, inclusief eventuele transportkosten, zijn geldig gedurende 10 dagen, tenzij aangewezen als onderneming voor een bepaalde tijd op grond van een schriftelijke offerte of schriftelijke verkoop aanvaarding uitgegeven of geverifieerd door een ambtenaar of ander bevoegd personeel van ons bedrijf. Een aangewezen als onderneming voor een bepaalde periode prijs kan worden herroepen door Onze onderneming indien de herroeping is schriftelijk en wordt voorafgaand aan het tijdstip van een schriftelijke aanvaarding van de prijs die wordt ontvangen door Ons Bedrijf gemaild naar de koper. Alle prijzen en leveringen zijn F.O.B. scheepvaart punt. Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om bestellingen in geval verkoopprijzen die lager zijn dan de prijzen geciteerd worden vastgesteld door regelgeving van de overheid.

5. TRANSPORT -
Tenzij anders bepaald, is ons bedrijf zijn oordeel te gebruiken bij het bepalen van drager en routing. In beide gevallen, zal ons bedrijf niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen of overmatige transportkosten als gevolg van haar keuze.

6. VERPAKKING -
Tenzij anders bepaald, zal ons bedrijf alleen voldoen aan de minimale verpakking normen voor de wijze van vervoer gekozen. De kosten van alle speciale verpakking, laden of schrap door de Koper gevraagd zal worden betaald door de koper. Alle kosten van verpakking en verzending voor speciale apparatuur Koper worden betaald door de koper. < p>

7. BETALINGSMODALITEITEN -
De korting geldt alleen voor de gefactureerde waarde van het materiaal (geen belasting of vrachtkosten). Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om vooruitbetaling of genoegzame zekerheid voor de goederen, indien de financiële toestand van koper daartoe aanleiding geeft, zoals bepaald door Ons Bedrijf.

8. TITEL EN RISICO VAN VERLIES -
Levering aan vervoerder wordt beschouwd als levering aan Koper, en daarna het risico van verlies of schade zal op de Koper. Elke vordering van de koper ten opzichte van schade tijdens het transport of de levering moeten rechtstreeks worden ingediend bij de vervoerder. Alle aanspraken van koper tegen Ons Bedrijf voor tekorten of schade ontstaan ​​vóór die levering aan vervoerder dient te geschieden binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de goederen en begeleid door originele transport wetsvoorstel ondertekend door de vervoerder te merken dat vervoerder de goederen ontvangen van Ons Bedrijf in beweerde de aandoening. Niettegenstaande passage van het risico van verlies aan de Koper, titel en recht van bezit aan de verkochte goederen hieronder blijft bij Ons Bedrijf totdat alle betalingen hieronder, inclusief afgeschrikt betalingen blijkt uit aantekeningen of anderszins, Interest, het dragen van lasten, en advocatenkosten, zullen zijn gedaan in contanten, en de Koper stemt ermee in om alle handelingen te verrichten die nodig doen om dit recht of titel in ons bedrijf te perfectioneren en te onderhouden.

9. OVERMACHT -
Ons Bedrijf is niet aansprakelijk voor de nakoming van zijn verplichtingen die direct of indirect voortvloeien uit te voeren of mede door overmacht; handelingen van de Koper, burgerlijke of militaire instantie, met loon-en prijscontrole, branden, oorlog, oproer, vertragingen in het transport, het ontbreken van of het onvermogen om de grondstoffen (inclusief energie), onderdelen, arbeid, brandstof of te bevoorraden, of andere omstandigheden buiten redelijke controle Onze onderneming, of gelijksoortige of ongelijk aan de voorgaande. Indien bepaalde hoeveelheden worden beïnvloed en andere hoeveelheden niet, stelt de getroffen hoeveelheden worden geëlimineerd zonder aansprakelijkheid, maar de overeenkomst blijven onverlet. Ons bedrijf kan gedurende een periode van schaarste als gevolg van een van de genoemde oorzaken, wijzen de levering van dergelijke grondstoffen tussen de verschillende gebruikers daarvan op een manier waardoor Yilida Company billijk en redelijk acht. In geen geval zal Ons Bedrijf aansprakelijk voor bijzondere of gevolgschade voor enige vertraging om welke reden.

10. AANSPRAKELIJKHEID -
Ons bedrijf is niet verantwoordelijk, verplichte, of aansprakelijk voor enig letsel of schade als gevolg van een toepassing of het gebruik van haar producten, hetzij alleen of in combinatie met andere producten, die voortkomen uit de aanvaarding van deze bestelling. Ons bedrijf is niet aansprakelijk voor fouten in gewicht of geleverde hoeveelheid, tenzij aanspraak wordt gemaakt door de Koper binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de zending en begeleid door originele transport wetsvoorstel ondertekend door de vervoerder te merken dat vervoerder de goederen ontvangen van ons bedrijf in de toestand geclaimd. Indien een dergelijke tijdige reclame wordt gemaakt door de koper en de claim is geldig deemded door ons bedrijf, kan ons bedrijf zijn verantwoordelijkheid te vervullen door een van beide scheepvaart het noodzakelijk om goed de tekortkoming, of naar keuze van ons bedrijf 's, crediteren koper met de factuur te maken hoeveelheid prijs van het tekort.

11. GARANTIE -
Alle verkocht door Ons Bedrijf goederen zijn gegarandeerd aankoop vrij is van defecten in materiaal en vakmanschap, en in overeenstemming met de industrie normen vervaardigd. De voorgaande garantie is nonassign staat en in de plaats van en sluit alle andere garanties die niet uitdrukkelijk hierin gezet, uitdrukkelijk of impliciet bepaald door de wet of anderszins, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid. Geen enkele agent, werknemer of vertegenwoordiger van ons bedrijf heeft de bevoegdheid om ons bedrijf te binden aan enige vertegenwoordiging, bevestiging of garantie met betrekking tot de goederen en dergelijke vertegenwoordiging, bevestiging of garantie wordt niet geacht een deel van de basis van te zijn geworden deze overeenkomst en zijn niet afdwingbaar. Elke beweerde defect in materiaal of vakmanschap wordt geacht afstand gedaan door de Koper, tenzij aan Ons Bedrijf schriftelijk binnen zeven (7) dagen vanaf de datum waarop de goederen worden door de Koper ontvangen ingediend.
Ons Bedrijf is niet aansprakelijk onder de voorgaande garantie, indien enig verlies of schade wordt veroorzaakt door een onjuiste toepassing of gebruik van de goederen. Ons bedrijf wijst alle aansprakelijkheid met betrekking tot de vormgeving van de goederen en geeft geen garantie met betrekking tot een dergelijk model. Deze garantie komt in de plaats van en sluit alle andere garanties, hetzij uitdrukkelijk, impliciet of statutair, inclusief geïmpliceerde garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid.

12. OPLOSSINGEN EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID -
Ons Bedrijf is niet aansprakelijk voor incidentele of gevolgschade, schade of uitgaven die direct of indirect voortvloeien uit de verkoop, behandeling of het gebruik van de goederen, of van enige andere oorzaak daarop betrekking. Aansprakelijkheid van onze vennootschap, in elk geval, met inbegrip van vorderingen van schendingen van garantie of nalatigheid is uitsluitend beperkt, naar keuze van ons bedrijf, tot de vervanging van goederen die niet met dit akkoord, de terugbetaling van, of crediteren Koper, een bedrag gelijk aan de aankoopprijs van deze goederen, of repareren of het regelen voor reparatie van de goederen. Indien Onze onderneming vraagt ​​de terugkeer van de goederen, zullen de goederen redelivered om Ons Bedrijf in overeenstemming met de instructies van onze onderneming. De remedies die in deze paragraaf vormen de enige mogelijkheid van aankoop tegen Ons Bedrijf wegens schending van de verplichtingen van onze vennootschap, hetzij van garantie of anderszins. Zolang Ons bedrijf maakt een goed vertrouwen poging om een ​​inbreuk te corrigeren, wordt de beroepen van de hierin worden geacht voldaan.

13. SELECTIE -
Koper verklaart dat de verkochte hieronder goederen geschikt zijn voor hun feitelijke of beoogde gebruik en dat de koper geplaatst geen beroep op vaardigheden of uitspraak Ons Bedrijf in geschikte goederen of materialen te selecteren of het ontwerp van geschikte producten en materialen. Koper verklaart dat het gebruik en de installatie van de goederen geschiedt met inachtneming van alle van toepassing zijnde eisen van de overheid. Koper zal verdedigen, vrijwaren Ons bedrijf, haar opvolgers, rechtverkrijgenden en dochterondernemingen van en tegen alle kosten (inclusief advocaatkosten), schade en aansprakelijkheid als gevolg van feitelijke of vermeende claims of boetes voorgesteld of getoetst Ons Bedrijf voor elke vermeende overtreding van alle federale, leisteen of plaatselijke wet, regel, voorschrift of norm, op grond van of in verband met het gebruik van de geleverde goederen hieronder.

14. ALGEMEEN -
Ons Bedrijf specifiek verklaart dat alle goederen te leveren hieronder zal worden geproduceerd in overeenstemming met de eisen van de Fair Labor Standard Act van 1939, zoals gewijzigd.